โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021/2022

5 สิงหาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021/2022
ในเดือนตุลาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ukm.my/pha/virtual-exchange/

ผู้สนใจส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564เข้าชม 33 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม