อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

21 กันยายน 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ และเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
ส่งไปยัง อว. ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่:
https://bit.ly/3b8Z3Ro

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณวรรณี กล่อมละเอียด (ผู้ประสานงานโครงการของกระทรวง อว.)
0 2610 5423
wannee.k@mhesi.go.thเข้าชม 49 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม