คณะสังคมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

5 สิงหาคม 2564


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ และอาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้แนะนำคณะสังคมศาสตร์ ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวนโยบาย การดำเนินงาน และข้อมูลด้านต่างๆ ของคณะ ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้ นักศึกษาใหม่ยังได้มีโอกาสพบกับนักศึกษารุ่นพี่จากสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่มากล่าวต้อนรับและแนะนำ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตนักศึกษาภายในคณะและภายในมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา และประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กิจกรรมนี้ ในช่วงเช้าจะเป็นการปฐมนิเทศในระดับคณะผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในช่วงบ่าย จะเป็นการปฐมนิเทศในระดับสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
- กล่าวต้อนรับ แนะนำคณะสังคมศาสตร์ / คณะผู้บริหาร / อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะ
สังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา
การบรรยาย เรื่อง
- การพัฒนาทักษะของนักศึกษา กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
- โครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
- ภารกิจหลักของงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
- การสมัครขอรับทุนการศึกษา
- สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
- แผนการจัดกิจกรรม เป็นต้นเข้าชม 262 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม