โครงการ Sophia University Summer Session Online 2021

28/04/2021

เข้าชม 43


โครงการ Summer Session Online in East Asian Studies 2021 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564

ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 550 หรือ TOEFL iBT 79 หรือ IELTS 6.0

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้ 1. คอร์ส ราคา 58,300 JPY 2. คอร์ส ราคา 106,600 JPY และ 3. คอร์ส ราคา 154,900 JPY (ไม่รวมค่าหนังสือ)

ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีจำนวนไม่ถึง 40 คน อาจยกเลิกการจัดโครงการ

เอกสารการสมัคร
1. Academic Transcript
2. Passport Copy
3. Color Headshot
4. English Proficiency Test Score

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/uvXrrcW และสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564รูปเพิ่มเติม