เปิดตัวหนังสือ “ชุมชนอินเดีย : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายทางการค้า”

14 เม.ย. 2564


ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ชุมชนอินเดีย : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายทางการค้า” วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วิพากษ์หนังสือดังกล่าว และมีท่านกฤษณะ ชัยตัญญา กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณมนตรี สิงห์สกุล ประธานชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ คุณรันยิต ซิงห์ ที่ปรึกษาศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณจิรชัย ศรีจันทร์ดร ผู้นำชุมชนชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

หนังสือ “ชุมชนอินเดีย : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายทางการค้า” เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “เครือข่ายข้ามและการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเครือข่ายสังคม ศาสนาและเศรษฐกิจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารตี อยุทธคร ผศ. ดร. อริยา เศวตามร์ และศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดได้ว่างานวิจัยนี้ได้สร้างความรู้ใหม่ให้กับวงการวิชาการ และเป็นแนวทางการวิจัยให้กับศูนย์อินเดียศึกษาในอนาคตต่อไป


เข้าชม 472 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม