โครงการ “ฝึกทักษะจดบันทึกภาคสนาม: ชีวิตคนภาคเหนือกับการจัดการปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่”

5 สิงหาคม 2564


ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “ฝึกทักษะจดบันทึกภาคสนาม: ชีวิตคนภาคเหนือกับการจัดการปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่” ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวนวิชาทักษะการอ่านและการเขียนทางสังคมศาสตร์ (159261) โดยมี รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล เป็นอาจารย์ผู้สอน
.
กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “ชีวิตคนภาคเหนือกับการจัดการปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่” โดย ดร.วนิสา สุรพิพิธ วิทยากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนำนักศึกษาเข้าชมท้องฟ้าจําลองและนิทรรศการดาราศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


เข้าชม 95 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม