โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application

16/03/2021

เข้าชม 50


โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-apply.jp/n/okayama-u-epok/guide/index.html และ http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/epok/timeseriestable_epok.htm

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564รูปเพิ่มเติม