โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chung Cheng University

02/03/2021

เข้าชม 26


โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chung Cheng University

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วง Fall Semester 2021

กำหนดจัดขึ้นระหว่าง กันยายน 2564 - มกราคม 2565

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.24 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6, TOEFL ibt 80 หรือ CEFR B2 ขึ้นไป

ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564รูปเพิ่มเติม