สัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปี 2563 “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming”

30 ก.ค. 2563


ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมและฟังการนำเสนองานวิจัยของบัณฑิตศึกษา ในงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปี 2563 “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดงานสัมมนามีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ
“มานุษยวิทยาการแพทย์: COVID-19 กับโรคระบาดใหม่ ในมุมมองมานุษยวิทยา” โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

การเสวนา Round Table ในหัวข้อ “อยู่ กลืน กลาย: การสะท้อนย้อนคิดการศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทยปัจจุบัน
วิทยากร
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ดำเนินรายการ
อ.รังสรรค์ ประทุมวรรณ์
.
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อต่างๆ อาทิ ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม มีงานวิจัย
- เคลื่อนข้ามความกลัวบนพื้นที่ความรุนแรง: ปฏิบัติการต่อรองของคนพุทธบนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
- The Modern Representation of the Asura: A Case Study of the Asura Week and the Tamil Film Raavanan
- เศรษฐกิจและชีวิตการงานในสังคมดิจิทัล
- Refracted Fashioning: Possibilities of U.S. Military Vintage Materials from the Vietnam War in Thailand
- ตื่นเงิน: ชีวิตที่ดีของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน


เข้าชม 598 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม