โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Fall Semester 2024

9 ก.พ. 2567


โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Meiji SPSE Fall Semester 2024 ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2567 - มีนาคม 2568 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Nomination Letter จากคณะต้นสังกัด
2. Study Plan
3. Copy of Language Proficiency Score
4. Academic Transcript
5. Housing Form
6. Certificate of Health
7. Copy of Passport
8. ID Photo
9. Application for the Certificate of Eligibility
10. Statement of Financial Responsibility
ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อไปยัง Meiji University ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และขอความกรุณาสำเนาแจ้งงานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อนำส่งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามลำดับต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


เข้าชม 79 ครั้ง