แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยโซเฟียและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 ม.ค. 2567


นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ มช. จำนวน 8 คน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยโซเฟียและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (International Exchange and Learning between Sophia University and Chiang Mai University) ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมเป็นการบรรยายพิเศษ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนาม  

ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์จะได้รับการเพิ่มพูนทักษะความเป็นพลเมืองโลกต่างวัฒนธรรม ทักษะวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศภายใต้ MoU 

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2567 
ในรูปแบบ Online และ Onsite


เข้าชม 99 ครั้ง