พิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการ ASEAN++ Travelling 2023

12 ต.ค. 2566


วันที่ 11 ตุลาคม 2566  รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบทุนสนับสนุน จำนวน 5 ทุน ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 กลุ่มที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากทุกสาขาวิชาในคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาเซียนศึกษา เข้าร่วมโครงการ ASEAN++Travelling ประจำปี 2523 โดยมี รศ.ดร.อรัญญา  ศิริผล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี โดยนักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกจะเดินทางไปทำกิจกรรมแยกตามกลุ่ม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย

โครงการ ASEAN++Travelling Project ประจำปี 2023 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในการเดินทางไปศึกษาหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นพลเมืองโลกต่างวัฒนธรรม ทักษะวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศภายใต้ MoU ซึ่งระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2566  หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาจะต้องนำเสนอประสบการณ์ (Show & Share) ให้แก่เพื่อนนักศึกษาในเวทีงาน International Day ของคณะ ที่จัดขึ้นในช่วงภาคการศึกษาที่สอง เพื่อจะได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นแรงกระตุ้นให้เพื่อนและรุ่นน้องนักศึกษา กล้าคิด ช่วยกันวางแผน และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อไป


เข้าชม 151 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม