โครงการเตรียมพร้อมก่อนจบ ตรวจพบก่อนสายประจำปีการศึกษา 2566

19 ก.ค. 2566


คณะสังคมศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับภาควิชาและสาขาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัด "โครงการเตรียมพร้อมก่อนจบ ตรวจพบก่อนสายประจำปีการศึกษา 2566" เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของทุกสาขาวิชาเข้าร่วม จำนวนประมาณ 150 คน  

"โครงการเตรียมพร้อมก่อนจบ ตรวจพบก่อนสายประจำปีการศึกษา 2566" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนและการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร และรับทราบเงื่อนไขและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษา   โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ทดลองใช้ “โปรแกรมตรวจสอบผลการเรียนและกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน” ซึ่งเป็นโปรแกรม excel  ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน) สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน และมีการแสดงผลข้อมูลที่แม่นยำ และนำไปวางแผนการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของหลักสูตร

credit : -ขอบคุณไฟล์ excel สูตรจากวิทยาลัยสื่อ และคณะโดย Jirapong Yopanutsak เอามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตร


เข้าชม 204 ครั้ง