ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

22 มิ.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ในกิจกรรมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้แทนสโมสรนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขา แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย และคณะจัดให้แก่นักศึกษา นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดจนอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 

การปฐมนเทศ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 

•ปฐมนิเทศระดับคณะ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00–12.00 น. 
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และ อาเซียนศึกษา  ห้องประชุมธนีพหลโยธิน ชั้น 1 อาคาร 1
  สาขาวิชาสังคมวิทยาฯ และ สังคมศาสตร์ (นานาชาติ)  ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3

•ปฐมนิเทศระดับภาควิชา/สาขา ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. 
  ภูมิศาสตร์   ห้องประชุมธนีพหลโยธิน ชั้น 1 อาคาร 1
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3
  อาเซียนศึกษา  ห้องเรียน SB 4106 ชั้น 1 อาคาร 4
  สังคมศาสตร์ (นานาชาติ)  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์เข้าชม 245 ครั้ง