กิจกรรม : ภาคสนามเพื่อสำรวจระบบการขนส่งระหว่างประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

3 มี.ค. 2566


วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร และ อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ ผู้สอนกระบวนวิชาภูมิศาสตร์การขนส่ง (154492) และ ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ ผู้สอนกระบวนวิชาการวิเคราะห์และแปลความภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (154471) ได้นำนักศึกษาจำนวน 66 คน ไปศึกษาภาคสนามเพื่อสำรวจระบบการขนส่งระหว่างประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมทั้งสาธิตการบินด้วยอากาศยานไร้คนขับ ณ อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


เข้าชม 31 ครั้ง