โครงการอบรม "สอนน้องรู้น้ำ"

8 ก.พ. 2566


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2566 อาจารย์.ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.กนกศรี ศรินนภากร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในการอบรมโครงการ"สอนน้องรู้น้ำ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลน้ำของประเทศสู่ภาคการศึกษาและส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ข้อมูลน้ำของประเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จัดโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ 


เข้าชม 248 ครั้ง