เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2

10 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ ในสาขา ดังนี้

1. บริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี

2. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. การท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม

4. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน

5. การสื่อสาร


เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrru- 20230110-091555-มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023).pdf

เข้าชม 139 ครั้ง