ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

19 ธ.ค. 2565


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจลงทะเบียนส่งบทคัดย่อผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://ruscon.rmutsb.ac.th/ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


เข้าชม 228 ครั้ง