ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

28 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ จำนวน 2,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอบทความได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/about/submissions ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20221128-140206-df83d8ed-d3bc-4512-910b-11a45d882929.pdf

เข้าชม 140 ครั้ง