การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2565

25 พ.ย. 2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตรจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ เลขานุการคณะกรรมการฯ อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหารคณะฯ หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม  ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม


เข้าชม 270 ครั้ง