ผลคะแนนสอบ CMU-eGrad และหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษฯ Digital CMU-eGrad English Proficiency Certificate ประจำปีการศึกษา 2565

10 / พ.ย. / 2565


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดส่งผลคะแนนสอบ CMU-eGrad และหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษฯ Digital CMU-eGrad English Proficiency Certificate ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษาผ่านทาง CMU Mail (@cmu.ac.th) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการลงนามดิจิทัล ซึ่งลายเซ็นดิจิทัลมีอายุการใช้งาน 90 วัน นั้น

*** นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น ***

ทั้งนี้ในกรณีที่เลยกำหนดระยะเวลาดาวน์โหลดแล้ว หรือหากนักศึกษาทำไฟล์หาย/มีความประสงค์ที่จะขอไฟล์ใหม่/ต้องการขอไฟล์ที่มีการรับรองลายเซ็นดิจิทัล นักศึกษาสามารถขอไฟล์ใหม่ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document (มีค่าธรรมเนียม 50 บาท)เข้าชม 96 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม