Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

เครือข่ายบทความทางเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์

Political Economy
หัวข้อ (THAI) :
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ (ENG) :
Factors Affecting the Decision Making of Operators of Food Delivery Service in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province

ผู้แต่ง :
ภัสชา ปินตาโมงค์

Issue Date :
3 สิงหาคม 2565

บทคัดย่อ (THAI) :
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหาร
ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยวิธีการเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 400 ตัวอย่าง จากผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหาร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหารสามารถทำงานได้ตามกระบวนการทำงานและข้อตกลงในการทำงานของบริษัทแพลตฟอร์ม และในสถานการณ์
โควิด-19 บริษัทแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารมีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยของผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหารได้เป็น
อย่างดี ส่วนการสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพมากที่สุดคือ 1) การมีความอิสระในการทำงาน 2) สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน 3) จำนวนชั่วโมงที่สามารถเลือกได้อย่างอิสระ และในส่วนของความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อสวัสดิการแรงงาน พบว่าอยากให้รัฐบาลควรมีการสนับสนุน
การรวมกลุ่มหรือสหภาพแรงงานของผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหารเพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมมากขึ้น ส่วนมาตรการคนละครึ่งของรัฐบาลทำให้มีการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มมีผลต่อจำนวนรอบในการจัดส่งอาหารที่เพิ่มมากขึ้น
แต่ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหารได้รับผลกระทบจากการถูกบริษัทแพลตฟอร์มปรับค่ารอบที่ลดลงอย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งอยากให้รัฐบาลควรจะสร้างแฟลตฟอร์มด้านการให้บริการจัดส่งอาหารเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติม เพราะว่าหากรัฐบาลเข้ามาอาจจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นธรรมมากขึ้น และหากมีการใช้ร่วมกับนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายการคลังของรัฐบาล น่าจะส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจมีอัตราการบริโภคเพิ่มมากขึ้น

Abstract :
The purpose of this research is to study the Factors Affecting the Decision Making of Operators of Food Delivery Service in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province. In addition, This study uses a quantitative method to collect data from a questionnaire of 400 samples from food delivery service. The results showed that Food delivery services could work in accordance with the work processes and working agreements of the platform. In the situation of COVID-19, Food delivery platforms have greatly increased the safety measures of food delivery operators. In conclusion, the factors that affect the decision making of operators of food delivery services the most are 1) having independence in working; 2) the situation of COVID-19 resulting in the effect of unemployment; and 3) The number of hours that can be freely selected. In terms of opinions on government policies affecting labor welfare. It was found that the government should support grouping or unions of food delivery operators to support more fairness. The government's measure the Co-Payment Program with the use of services through the platform has increased the number of food delivery cycles. In contrast, platform companies have been hit with unfairly fined rounds by food delivery operators. They also want the government to initiate a food delivery service platform as an additional option. Because if the government initiative, it may get more fair welfare and if it is used in conjunction with the economic recovery policy using the government's fiscal policy. This should result in the overall economy and the consumption rate increasing.

บทความ :