Harvard Yenching Visiting Scholar

24 / มิ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน Harvard Yenching Visiting Scholar สำหรับดำเนินการวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นด้านวัฒนธรรม ณ Harvard University หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เหมาะสม ระยะเวลา 10 เดือน (สิงหาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ประกันสุขภาพ และทุนสนับสนุนในการจ้างผู้ช่วยวิจัย บุคลากรระดับคณะที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. Application Information
2. CV
3. Research Plan
4. 3 recommendation Letters
5. Institutional Approval Form
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติได้ 4 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์กรอก Online Application ต่อไป หมดเขตรับสมัคร Online 30 กันยายน 2565
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่สนใจ พร้อมเสนอชื่อบุคลากรผู้มีคุณสมบัติ ส่วนงานละ 1 คน และแนบเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังงานบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.
เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หากเกินกว่ากำหนดจะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์เสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว)
https://drive.google.com/.../1Dc6Is6uU2y24FitNvov9fIwi...เข้าชม 51 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม