โครงการอบรม “การเพิ่มพูนวิธีคิดและทักษะการประกอบการเพื่อสังคม”

12 ก.พ. 2567


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “การเพิ่มพูนวิธีคิดและทักษะการประกอบการเพื่อสังคม”  Workshop on “Approaches and Skills for Social Entrepreneurship and Enterprises”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนแนวคิด กระบวนการและทักษะพื้นฐานนวัตกรรมสร้างสรรค์ในธุรกิจประกอบการเพื่อสังคม ให้เกิดการเรียนรู้และทดลองประยุกต์ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาสังคมผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน และเป็นการส่งเสริมให้พันธกิจการเรียนการสอนของคณะสอดคล้องกับนโยบายมช.และยุทธศาสตร์ชาติ  

โดยคณะฯ ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนวิธีคิดและทักษะการประกอบการเพื่อสังคม  มีวิทยากรหลัก: นายปรัชญ์ โนชัยวงศ์ วิทยากรปฏิบัติการ  1.นางสาวจุฑาทิพย์ แสงบุญ 2.นายวรภัทร นันตะเงิน แบ่งกิจกรรมการอบรมออกเป็น 2 วัน  ได้แก่

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
1. การบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Introduction to Innovation and Startup Business และทำกิจกรรมแบ่งกลุ่ม 
2. บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking และทำกิจกรรมแบ่งกลุ่ม 

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พศ. 2567  
1. บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Business Model Canvas และทำกิจกรรมแบ่งกลุ่ม
2.บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Pitching skill และทำกิจกรรมแบ่งกลุ่ม

ภาพกิจกรรม : 10-11กพอบรมเพิ่มพูนวิธีคิดทักษะประกอบการเพื่อสังคม
เข้าชม 548 ครั้ง