โครงการแลกเปลี่ยน Oita University 2023/2024 (IGLOBE) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

7 พ.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยน Oita University 2023/2024 (IGLOBE) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 IELTS 6.0 เทียบเท่า หรือคะแนนภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า N4 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โครงการที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1. IGLOBE (English)

2. IGLOBE (Japanese-N4)

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ https://cmu.to/iSrie  

หากสนใจแจ้งความประสงค์และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ตามกำหนดการดังนี้

ภาคการศึกษา Spring 2023 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ภาคการศึกษา Fall 2023      ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2566

เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ


เข้าชม 441 ครั้ง