บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Human Trafficking and TIP Report”

12 / ต.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Ms.Lisa A. Buzenas (Consul General U.S. Consulate General Chiang Mai, Thailand) กงสุลใหญ่ ประจำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Human Trafficking and TIP Report” ให้กับนักศึกษากระบวนวิชา 152312: Migration and Human Mobility in ASEAN  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์โดยตรงในเรื่อง Human Trafficking and TIP Report  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ SB4107 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์


เข้าชม 151 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม