รับฟังข้อเสนอแนะด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อได้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการจัดการ ภายใต้โครงการ "Road to Faculties"

22 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าพบปะเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อได้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการจัดการ ภายใต้โครงการ "Road to Faculties" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์เผ่าไทย สินอำพล ผู้แทนภาควิชาภูมิศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์ ผู้แทนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ ดร.พุทธิดา กิจดำเนิน ผู้แทนภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ตัวแทนนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม :เข้าชม 416 ครั้ง