คณะสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

14 / ก.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร ผู้แทนภาควิชาภูมิศาสตร์ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล อาจารย์ ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์ ผู้แทนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์ ดร.สิญา อุทัย ผู้แทน ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดหลักสูตรปริญญาตรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.

link :ภาพกิจกรรมเข้าชม 70 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม