ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

6 ก.ย. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “New tertiary education: Education for all” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นั้น
- 20220906-154832-5cc9f5ef-bbbb-4fe5-84ed-91f1f450a929.pdf

เข้าชม 189 ครั้ง