ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program เพื่อศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอก สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ National University of Singapore

22 ส.ค. 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก ผู้ประสานงาน Harvard Yenching Institute เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program เพื่อศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอก สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 3 ปี และศึกษา ณ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เบี้ยเลี้ยง ตั๋วโดยสารเครื่องบิน และประกันสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติได้ 2 คน คณาจารย์ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. Application Form
2. 3 Referee reports
3. Essay and Writing Samples (10-15 pages)
4. CV
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์กรอก Online Application ต่อไป หมดเขตรับสมัคร Online 1 พฤศจิกายน 2565

คณาจารย์ที่สนใจ พร้อมเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ ส่วนงานละ 1 คน และแนบเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังงานบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.


เข้าชม 240 ครั้ง