เชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้อุดหนุนงบประมาณ ดำเนินงานกายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center

15 ส.ค. 2565


หน่วบยประชาสัมพันธ์

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอ
"โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดค่าดัชนีน้ำตาลเชิงพาณิชย์และการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในมนุษย์" เพื่อให้ทุนอุดหนุนงบประมาณ ดำเนินงานภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการด้านสุขภาพระดับโลกดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรูปแบบการสนับสนุน ดังนี้

1. การวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และทดสอบดัชนีน้ำตาลในระดับ in vitro พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดค่าดัชนีน้ำตาล และทดสอบดัชนีน้ำตาลในระดับ in vitro ทุนสนับสนุนสูงสุด 500,000 บาท/โครงการ
(ต้องมีเอกชน Matching ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของงบประมาณที่สนับสนุน)

2. การประเมินผลทางคลินิกในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย/วิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในมนุษย์ ทุนสนับสนุนสูงสุด 1,000,000 บาท /โครงการ (ต้องมีเอกชน Matching ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณที่สนับสนุน)

ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรวิจัย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจ
ส่งข้อเสนอโครงการตามแนวทางที่กำหนด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 โดยขอให้ท่านทำบันทึกข้อความนำส่ง พร้อมรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำส่งไปยังศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกมาทางอีเมล piyachat.fin@gmail.com นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวปิยะฉัตร สาหัสซาติ โทร 082-3209746 Email: piyachat.fin@gmail.com และนางสาวหัสยา ใจคำ โทร 064-9431105 Email: hassaya.fin@gmail.com


เข้าชม 198 ครั้ง