การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

1 / ส.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ได้ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ความละเอียดตามสำเนาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สบว. ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ โดยผู้ประสงค์ขอสมัครรับทุนทุกประเภท ให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติของหัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

อนึ่ง กรณีทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน จะต้องจัดทำหนังสือยืนยันความรับผิดชอบ และการร่วมสมทบ (matching fund) ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารแนบ 1) ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการด้วย หากไม่ดำเนินการ จะถือว่าผู้สมัครหรือส่วนงานต้นสังกัดยินดีเป็นผู้ร่วมทุนเต็มจำนวน โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมทุน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/QovE2 (สำหรับประกาศทุนประเภทที่ 1-8) และ https://drive.google.com/drive/folders/1d0jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZESf?usp=sharing (สำหรับรายละเอียดทุนเพิ่มเติมของทุนประเภทที่ 8)


เข้าชม 33 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม