โครงการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)

26 / พ.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP โดยมีอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด )” และได้รับเกียรติจากคุณเมธิญา สิโรรส จากงานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม (SB4) และระผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติงานของคณะฯ มีแนวทางพัฒนาของตนเองให้มี ความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามตําแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสายปฏิบัติงานของคณะฯ มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการดํารงตําแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายปฏิบัติการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และพัฒนาคณะฯ สู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ


เข้าชม 233 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม