คณาจารย์ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

1 ธ.ค. 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลงานวิจัยระดับดี (สาขาสังคมวิทยา)

ผลงานวิจัยเรื่อง "การบริโภคละครไทยผ่านเว็บไซต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน : กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน"
(Consumption of Thai Television Dramas Through Websites in ASEAN and China: Case Studies of Vietnam, the Philippines, Indonesia and China)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร

ผลงานวิจัยเรื่อง “ครรภ์ของชาติ : การสร้างวินัยการเจริญพันธุ์และประวัติศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับเพศวิถีของผู้หญิงในไทย”
(Wombs of the Nation: Disciplining Reproduction and the History of State and Women's Sexuality in Thailand)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี- 20211201-110043-รางวัลผลงานวิจัย65.pdf

เข้าชม 806 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม