โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program ประเทศญี่ปุ่น

24 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงารแลกเปลี่ยน Sanuki Program กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2565 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครกังต่อไปนี้

1. Cover letter
2. Document Check List?
3. Form An Application for Certificate of Eligibility?
4. Form An Example
5. Form B Application form to enroll as Exchange Student?
6. Form C Letter of Guarantee?
7. Form D Essay on Three things you plan to learn from joining Sanuki Program?
8. Form E? CV
9. Form F Health Certificate Form?
10. Sanuki Program Poster?

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเข้าชม 16 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม