โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Malaya ภาคการศึกษา Spring Semester 2021/2022

6 ต.ค. 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Malaya ภาคการศึกษา Spring Semester 2021/2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา
2. มีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับ ดี
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ
ผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/vEOtgJk
- 20211006-150037-Application_form.doc

เข้าชม 356 ครั้ง