HYI-NUS joint doctoral scholarship

16 มิ.ย. 2564


HYI-NUS joint doctoral scholarship

ทุนที่เปิดโอกาสให้บุคลากรระดับมหาวิทยาลัยได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ National University of Singapore และดำเนินการวิจัย ณ Harvard University ระยะเวลา 1 ปี

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องประสานงานการสมัครโดยตรงกับบัณฑิตวิทยาลัยของ National University of Singapore

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ที่
https://nusgs.nus.edu.sg/programmes/

รายละเอียดการรับสมัครเข้ารับขอทุนที่เว็บไซต์ https://fass.nus.edu.sg/prospective-students/graduate/research/application-information/

ผู้สนใจ ส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 ก่อน 15.00 น.เข้าชม 694 ครั้ง