โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2564

24 พ.ค. 2564


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2564

เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนเพื่อดําเนินโครงการวิจัยฯ สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 500,000 เยน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 เยน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนวิจัยฯ รายการเอกสารสำหรับการรับสมัคร และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://cmu.to/MSF2021

ผู้สนใจ จัดทําข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แนบ จํานวน 1 ชุด พร้อมแนบแบบประวัติ และจัดส่งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564เข้าชม 377 ครั้ง