Harvard Yenching Institute Visiting Scholar Program

24 พ.ค. 2564


Harvard Yenching Institute Visiting Scholar Program สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

สำหรับ : บุคลากรระดับคณะสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าศึกษาและดำเนินการวิจัย ระยะเวลา 10 เดือน ณ Harvard University หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เหมาะสม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 6,480 USD/ เดือน ประกันชีวิตสูงสุดไม่เกิน 4,500 USD เงินทุนสูงสุด 2500 USD สำหรับ การจ้างผู้ช่วยงานวิจัย บรรณาธิการ หรือสำหรับการเข้าร่วมการประชุมหรือการเดินทางระยะสั้นเพื่อการวิจัยในอเมริกาเหนือ

ผู้สนใจส่งเอกสาร
1. CV
2. Research Plan
3. Three Recommendation Letters

ที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ก่อน 15.00 น.- 20210524-162438-Abouttheonlineapplicationsystem.pdf
- 20210524-162438-HYIVisitingScholarsPrograminvitationletter2022-23(PresentedtoVP).pdf
- 20210524-162438-HYIVisitingScholarsPrograminvitationletter2022-23.pdf
- 20210524-162438-INSTITUTIONALAPPROVALFORM.docx
- 20210524-162438-SAMPLEVisitingScholarsProgramapplicationform.docx

เข้าชม 361 ครั้ง