กิจกรรมสัมนาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน/สัมนาของของนักศึกษารหัส 60 และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

14/04/2021

เข้าชม 53


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมนาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน/สัมนาของนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ของนักศึกษารหัส 60 เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นแนวทางให้กับนักศึกษารหัส 61 ในการเลือกสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

ในโอกาสเดียวกัน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษารหัส 60 โดยมีศิษย์เก่าของภาควิชา เข้าร่วมเพื่อให้คำแนะนำ ข้อคิดและแนวทางต่อนักศึกษาในการวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การสมัครงาน และเพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประกอบด้วย

- อาจารย์ ณัฐรินทร์ กิตติทวีพันธ์ เป็นวิทยากร
- ตัวแทนจากชมรมศิษย์ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปเพิ่มเติม