โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในกระชังเลี้ยงปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

30 ก.ค. 2563


โครงการ "AQUADAPT-Thailand" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ภายใต้โครงการวิจัยหลัก Aquaculture Adaptation to Climate Change in the Mekong Region (AQUADAPT-Mekong) โดยหน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม (Unit for Social and Environmental Research) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทุนวิจัยจาก International Development Research Centre (IDRC / CRDI) ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำ ในกระชังเลี้ยงปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี" เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้รู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ค่าคุณภาพน้ำที่สำคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาการตายของปลาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากค่าคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน การรู้เท่าทันการเปลี่ยนเเปลงของคุณภาพน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการรายงานผลผ่าน Line Application ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานำข้อมูลไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เข้าชม 496 ครั้ง