รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “Stop Sexual Harassment Bystander Intervention”

30 พ.ย. 2566


ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “Stop Sexual Harassment Bystander Intervention” ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารมูลนิธิ FOCUS ผู้แทนสถานทูตแคนนาดา (CFLI) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม
.
กิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคล โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ขจัดปัญหาการคุกคามทางเพศ หรือการละเมิดทางเพศ และความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
.
ศูนย์สตรีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคม สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ตกเป็นเหยื่อ สร้างความตระหนักต่อปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมรณรงค์เพื่อยุติการคุกคามทางเพศ /และเพื่อหนุนเสริมความมั่นใจให้ “ผู้เห็นเหตุการณ์” สามารถหยุดเหตุการณ์การคุกคามทางเพศได้


เข้าชม 153 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม