การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน”

2 พ.ย. 2566


รศ.ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” ซึ่งจัดโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน คณะสังคมศาสตร์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการ ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในประเทศ ให้ได้มีโอกาสนำเสนอ แลกเปลี่ยน ถกเถียง ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้มีการผลิตความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปถ่ายทอดความรู้ ในการเรียนการสอน และต่อสังคมโดยรวม 

การประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 124 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม