โครงการเตรียมความพร้อมกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง

20 ต.ค. 2566


18 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้แทนกองบริหารงานบุคคลและกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง โดยมี คณาจารย์ ผู้แทนสาขาวิชา บุคลากรงานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญเพื่อนำไปปรับปรุงโครงการฯ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะฯ ต่อไป


เข้าชม 130 ครั้ง