ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

25 ก.ย. 2566


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์จะต้องมีคุณสมบัติโดยกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2566 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้มีความประพฤติดี อีกทั้งเป็นผู้มีจิตบริการ และสามารถช่วยเหลือประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ จากเงินบริจาค ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นขอให้นักศึกษาที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ "ซึ่งแสดงว่าท่านเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ จากเงินบริจาค ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3) โดยสามารถรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้ที่ลิ้ง https://cmu.to/SOCdonation3 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2566 และให้มาดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายทุนพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างละ 1 ชุด ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์
เข้าชม 275 ครั้ง