โครงการแลกเปลี่ยน MEXT Scholarship Toyo University 2024

1 ก.ย. 2566


กองวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน MEXT Scholarship Toyo University 2024 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2567 - มีนาคม 2568) นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และมีผลคะแนน JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป หากนักศึกษาไม่มีผลคะแนน JPLT จะต้องยื่นเอกสาร Japanese Language Ability Certificate นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 51,000 เยนต่อเดือน และเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 80,000 เยน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ https://cmu.to/CdXfl รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230901-133818-de93e35e-c77c-4f5a-8bd2-cfd785511e08.pdf

เข้าชม 129 ครั้ง