การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน”

11 ส.ค. 2566


ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3

“ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน”

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 

 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับบทคัดย่อบทความหรือเวทีวิชาการ 

ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566

ส่งมายัง https://thacas.org/ หรือ thacas2023@thacas.org

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 "มนุษย์และอมนุษย์ในโลกแห่งความพลิกผัน"

(Human and Non-Human in the Disruptive Worlds)

ประเด็นที่ 2 "ชีวิตดิจิทัล ใน สังคม-เมืองพลิกผัน"

(Digital Life in Disruptive Urban Society)

ประเด็นที่ 3 "แรงงานและชีวิตในยุคการจ้างงานเปราะบาง" 

(Living-Labour in the Age of Precarious Employment)

ประเด็นที่ 4 "วิกฤตสุขภาวะและสังคมสูงวัย" 

(Health Crisis and Aging Society)

ประเด็นที่ 5 "อาณาบริเวณศึกษาในโลกที่พลิกผัน"

(Area studies in Disruption)

ประเด็นที่ 6 "วิชาการสาธารณะในยุคอุตสาหกรรมการอุดมศึกษา"

(Academic Activism in the Age of Mass Higher Education)

ประกาศผลการพิจารณาฯ วันที่ 29 กันยายน 2566

เปิดรับลงทะเบียนร่วมงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Website : https://thacas.org/

E-mail : thacas2023@thacas.org

โทรศัพท์ : 0-5394-3575, 0-5394-3546

Official Page: 3rd Ant&Soc Conference


เข้าชม 217 ครั้ง