พิธีเปิดโครงการ Summer School “สร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของชาติพันธ์ุ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน: ความลื่นไหลของลักษณะข้ามชาติ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายหลังสถานการณ์โรคระบาด”

8 ส.ค. 2566


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Summer School “สร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของชาติพันธ์ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน: ความลื่นไหลของลักษณะข้ามชาติ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายหลังสถานการณ์โรคระบาด” ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4  คณะสังคมศาสตร์

โครงการ Summer School ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยยูนนาน ศูนย์ชาติเพื่อการศึกษาพื้นที่ชายแดนและชาติพันธุ์ศึกษาในภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงใต้ ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน (NaCBES : National Centre for Borderlands Ethnic Studies in Southwest China) และสถาบันชาติพันธุ์วรรณาและสังคมวิทยา (School of Ethnology and Sociology) โดยได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะการศึกษารวมทั้งการวิจัยในตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก 

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและนักศึกษาได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาค โดยให้คณะจีนศึกษา นักวิจัย และนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไปทำวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ในหลากหลายด้าน และสรรค์สร้างงานเขียนด้านวิชาการออกมา โดยมีศูนย์ภูมิภาคเพื่อสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นผู้อำนวยการในโครงการนี้ร่วมกัน 

กิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 20 สิงหาคม 2566  ผู้เข้าร่วมโครงการ จะประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนนาน จำนวน 15 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 คน ร่วมวิจัยกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยยูนนาน  โดยมีการบรรยายในห้องเรียน การลงพื้นที่สนามเก็บข้อมูล การพัฒนากระบวนการวิจัย และการสังเคราะห์ข้อมูลภายใต้คำปรึกษาของคณาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดชายแดนศึกษาและกลุ่มแนวคิดอื่นร่วม ได้แก่ ชาติพันธุ์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน และการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน 

link : ภาพกิจกรรมเข้าชม 201 ครั้ง