ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์

4 ก.ค. 2566


ขอเชิญคณาจารย์ประจำ ผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสำเร็จของการบริหารงานของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์)  คณะสังคมศาสตร์ ในวาระดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ช่วงการบริหารงาน 1 มีนาคม 2565 ถึง 28 สิงหาคม 2566 ผลการประเมินนี้ถือเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินผลงานของคณบดี ผลการประเมินที่ได้นอกจากรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการบริหารของคณบดีแล้ว ความคิดเห็นของท่านยังมีส่วนในการนำไปปรับปรุงและพัฒนางานของคณะสังคมศาสตร์  และกำหนดแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ต่อไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 กรกฎาคม 2566

คณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ https://cmu.to/6VCrA 
ผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่  https://cmu.to/M7466

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ https://cmu.to/xHm6Nเข้าชม 149 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม