กิจกรรม Pre-College ประจำปีการศึกษา 2566

22 มิ.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Pre-College ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะทางสังคม ภาวะการเป็นผู้นำ ผ่านกระบวนการการสร้างฐานกิจกรรมและการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาน้องใหม่ โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มศิษย์เก่าคณะฯ ได้แก่ คุณอดิศักดิ์  กันทะเมืองลี้ (พี่ต่อ)  หัวข้อ “วัยเยาว์ การเปลี่ยนผ่าน ประสบการณ์และการก้าวข้ามขีดจำกัด”  และคุณดุจดาว  วัฒนปกรณ์  หัวข้อ “เคารพตัวเอง เคารพผู้อื่น ผ่าน Growth mindset” ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ธนี พหลโยธิน ชั้น 1 อาคาร 1 และ อาคารเรียนรวม อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 231 ครั้ง